Optikai sugárzásmérés

Az optikai sugárzás kockázatértékelés számos esetben kötelező (lásd. Jogszabálytárunkban a 22/2010. (V. 7.) EüM rendeletet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről!). Ám nem is egyszerűen ezért van rá szükség: sokkal inkább azért, hogy megóvjuk a munkavállalókat a munkavégzésből származó egészségkárosodástól. Alapvető cél, hogy értékes szakembereinket ne tegyük ki veszélyes munkakörülményeknek. A hosszú évekig elkötelezett munkaerő minden cég sikerének alapköve.
Természetesen más haszna is van a rendszeres kockázatelemzés keretében elvégzett optikai sugárzásmérésnek: a DEKRA szakmérnökeitől megtudhatjuk, milyen intézkedésekkel lehet a sugárzás szintjét hatékonyan csökkenteni, s ezt a következő beruházásunk alkalmával már alkalmazhatjuk is.
A DEKRA szakemberei az optikai sugárzásmérést a megbízóval szoros együttműködésben végzik, hogy az a lehető legkevesebb időt vegye igénybe, s a munkafolyamatokat ne hátráltassa.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket s partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az optikai sugárzásmérésre vonatkozó megbízásaink már eddig is a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek.
A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!
JOSZABÁLYI HÁTTÉR
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet
a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
 • 1. §
  E rendeletet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a munkavégzés során a munkavállaló a szemet és a bőrt érő mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció hatásának lehet kitéve.
 • 3. §
  • (1) A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzásra megállapított expozíciós határértékeket az 1. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az 1. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani és az eredményeket össze kell hasonlítani az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.
   • (2) Az 1. melléklet 2.1-2.7. alpontjában fogalt képletek helyettesíthetők az 1. melléklet 3.1-3.7. alpontjában foglalt kifejezésekkel és diszkrét értékek használatával, az 1. melléklet 4-6. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak szerint.
   • (3) Az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt kifejezéseket az 1. melléklet 4-6. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.
   • (4) Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.
 • 4. §
  • (1) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei a 2. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzás hullámhosszának és időtartamának függvényében kell kiválasztani, és az eredményeket össze kell hasonlítani a 2. melléklet 1.1-1.3. alpontjában foglalt táblázatokban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.
 • 5. §
  • (1) Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató az expozíció határérték alá történő csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles
   • a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és
   • b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak mértékét.
  • (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának időtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei alapján biztonsággal becsülhető, hogy a munkavállalót érő expozíció a határérték alatt marad.
  • (3) Ha a (2) bekezdés alapján az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.
  • (4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni.
  • (5) A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá - azoknál az expozícióknál, amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást - a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.
 • 6. §
  • (1) A munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely az 5. § alapján meghatározott becslési, mérési, illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását. A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni. A kockázatértékelésnek - beleértve az annak alapját képező adatokat is - papír alapú adathordozón hozzáférhetőnek kell lennie, és azt meg kell őrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés használatának befejezését követő 5 évig.
  • (2) A kockázatértékelés során a következőket kell figyelembe venni:
   • a) a mesterséges eredetű optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és időtartama,
   • b) a 3. és 4. § szerinti expozíciós határértékek,
   • c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatások,
   • d) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatások,
   • e) átmeneti vakság, robbanás, tűz vagy más közvetett hatások,
   • f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,
   • g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,
   • h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,
   • i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és
   • j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezően szolgáltatott információ.
  • (3) A kockázatértékelés során a 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó más mesterséges forrásra vonatkozóan a (2) bekezdés i) pontjától eltérő objektív kritériumokon alapuló osztályozás is figyelembe vehető.
 • 7. §
  • (1) A mesterséges optikai sugárzás okozta expozícióból származó kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni vagy minimális szintre csökkenteni.
  • (2) Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínűsíti, a munkáltató köteles az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelőzését célzó műszaki, illetve szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani. Ilyen intézkedés lehet:
   • a) az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek alkalmazása,
   • b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendő munka figyelembevételével,
   • c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyékolások vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása,
   • d) a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelő karbantartási programok végrehajtása,
   • e) a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata,
   • f) az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása,
   • g) a munkavállaló ellátása megfelelő egyéni védőeszközökkel,
   • h) ha a berendezés gyártója használati utasítást ad ki a berendezéshez, ezen utasítás szerinti intézkedés, vagy
   • i) ha az a)-h) pontban foglalt intézkedések nem elégségesek, további más intézkedés.
  • (3) A munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak.
  • (4) Ha a munkavállaló mesterséges optikai sugárzás általi terhelése túllépi az expozíciós határértéket, a munkáltatónak a soron kívüli kockázatértékelés eredményére figyelemmel azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy az expozíció mértéke a határérték alá csökkenjen. Az intézkedést követően a munkáltató meghatározza azokat az okokat, amelyek a határérték-túllépést előidézték, egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával, módosításával vagy kiegészítésével biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor.
  • (5) Az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató a (2)-(4) bekezdés szerinti intézkedéseit az ilyen munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásával teljesíti.
 • 8.§
  A kockázatértékelés alapján a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló jogszabálynak megfelelően jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós határértékeket meghaladó mesterséges eredetű optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell jelölni, és az oda való belépést korlátozni kell, ha ez műszakilag megoldható, és ha az expozíciós határértékek túllépésének a kockázata fennáll.
 • 9.§
  A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a munkahelyükön mesterséges optikai sugárzás miatti expozíció kockázatának kitett munkavállalók oktatásáról, biztosítja, hogy a munkavállalók és képviselőik a kockázatértékelés eredményeiről, így
  • a) az e rendelet alapján megtett intézkedésekről,
  • b) az expozíciós határértékekről és a túllépésükből származó lehetséges kockázatokról,
  • c) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjére vonatkozóan elvégzett becslésekről, mérések és számítások eredményeiről, ezen eredmények jelentőségéről és az expozícióból származó lehetséges kockázatokról,
  • d) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és bejelentésének módjáról,
  • e) azokról a körülményekről, amelyek a munkavállalók munkaköri alkalmasságának időszakos orvosi vizsgálatát indokolják,
  • f) a biztonságos munkavégzés és munkaeszköz-használat szabályairól a mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció minimális szintre való csökkentése érdekében, és
  • g) az egyéni védőeszközök szakszerű használatáról

   minden szükséges információt megkapjanak.
 • 10. §
  • (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállalóról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni, be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.
Az 1. mellékletben szereplő, nem-koherens optikai sugárzás expozíciós határértékeit megtekintheti itt!
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár ( www​.njt​.hu )