MILYEN MEGOLDÁST VÁLASZTHATNAK A VÁLLALATOK, HA KÖTELEZŐ MUNKA- ÉS KÖRNYE-ZETVÉDELMI VIZSGÁLATOKAT KELL ELVÉGEZTETNIÜK?

A biztonságos munkakörnyezethez és fenntarthatósághoz járulnak hozzá a vizsgálólaborok

2023. máj. 17.

A munkavédelem és környezetvédelem terén számos törvényi előírás van érvény-ben Magyarországon. Ezen előírásoknak való megfeleléshez gyakran laboratóri-umi vizsgálatokra van szükség, például a munkahelyi zaj- vagy porkoncentráció méréséhez vagy a szennyvíz- és levegőminőség ellenőrzéséhez.

  • Ahhoz, hogy a hazánkban működő vállalatok, munkahelyek a lehető leg-biztonságosabban, a legtisztább környezeteben és fenntartható módon működjenek, számos törvényi előírásnak kell megfelelniük.
  • A legtöbb vállalkozás azonban nem rendelkezik a mérési, bevizsgálási, adatközlési kötelezettség teljesítéséhez saját eszközparkkal, így célsze-rűbb professzionális külső szakértőre bízni e munkát.
  • A DEKRA Akademie Kft. már közel egy évtizede munka- és környezetvéd-elemi vizsgálataival támogatja ügyfeleit, amelyek hozzájárulnak a bizton-ságos és egészséges munkahelyek kialakításához, a termékek és a fo-lyamatok minőségének biztosításához, valamint a környezeti fenntartható-sághoz.
„A munka- és környezetvédelmi laboratóriumok által végzett vizsgálatok révén az üzemeltetők meggyőződhetnek arról, hogy a munkahelyek biztonságosak és egészségesek. Ez segíti a munkavállalók egészségének és biztonságának védel-mét. Az ipari tevékenységek által kibocsátott szennyező anyagok és hulladékok jelentős környezeti kockázatot jelentenek. A munka- és környezetvédelmi labora-tóriumok által végzett vizsgálatok segítenek a szennyezés szintjének mérésében, azok forrásainak azonosításában, valamint azok csökkentésének és ellenőrzésé-nek meghatározásában” – mondta Megyeri István, a DEKRA Akademie Kft. vizs-gáló laboratórium vezetője.
A DEKRA Akademie Kft. Magyarországon már 2014 óta biztosítja akkreditált vizs-gálólaboratóriumként szolgáltatásainak széles körét, melyet évről évre bővít, hogy minél szélesebb portfóliót nyújtson ügyfeleik részére. A vállalat partnerei között megtalálhatóak kisvállalkozások, nagyobb KKV-k, multinacionális cégekig – a jár-műipartól kezdve szinte a mezőgazdaságig bezárólag minden területen.
Megyeri István arra hívja fel a figyelmet, ha egy vállalat olyan tevékenységet foly-tat, ami a környezet terhelésével, szennyezéssel jár, akkor azt a vállalkozást nyil-vántartásba kell venni, s tevékenységétől függően különféle bejelentési kötelezett-ségek terhelik. Ugyancsak kormányrendelet szabályozza a hulladékbevallást és az ahhoz szükséges nyilvántartást: ilyen kötelezettsége van annak a vállalkozás-nak, amelynek telephelyén az adott évben több, mint 200 kilogramm veszélyes hulladék, több, mint 2000 kilogramm nem veszélyes hulladék, illetve több, mint 5000 kilogramm építési bontási hulladék keletkezik.
„Ezeket a speciális méréseket, adatszolgáltatásokat a legritkább eseteben tudják elvégezni maguk a cégek, ráadásul az ügyintézéssel járó adminisztráció is megle-hetősen hosszadalmas, ezért tapasztalataink szerint a törvény bejelentési, fizetési vagy mérési előírások teljesítéshez jellemzően külső szakérőket kérnek fel. Ná-lunk egy külön erre szakosodott, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akk-reditált vizsgálólaboratórium segíti, hogy az ipari termelőüzemek a biztonságuk érdekében idejében megoldják a gépek és berendezések rendszeres felülvizsgá-latát, de akár komplex kockázatelemzéseket, munkahelyi-, környezetvédelmi mé-réseket, vizsgálatokat is végzünk” – hangsúlyozta Megyeri István.
Nemcsak a hulladék, a légszennyezés vagy károsanyag-kibocsátás terhelheti a környezetet, de a munkavégzés közben keletkező zaj is közvetlen hatást gyakorol mind a munkát végző, mind pedig a környezetükben tartózkodó emberekre, ami akár hallást károsító mértékű is lehet. Épp ezért a munkavállalók védelme érdeké-ben további jogszabályok határozzák meg a munkahelyek zajterhelés különböző értékhatárait, amelyeket szintén speciális mérésekkel kell igazolni, de hasonló-képp jogszabály rögzíti a munkahigiéniás vizsgálatokat kötelező elvégzését is.
A mérések során nyert adatok értékelését a DEKRA vizsgáló laboratórium a Ma-gyar Mérnöki Kamara és a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által bejegyzett szakértői engedéllyel rendelkező munkatársai végzik.